กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 02:06:15

กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์กับห้องเรียนดิจิตอลด้วย Google Clasroom

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:59:41

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปขุมความรู้ เพื่อได้แนวทาง/แนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:45:48

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:35:48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ ฮอไรชันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:02:05

 
1 2