KM นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:00:14

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และการบริหารงาน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13:52:24

ประชุมร่วมกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และพิจารณาการดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 08:11:44

เวทีตลาดนัด KM

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 03:20:09

 
1 2