กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 02:06:15

วันที่ 1 กรกฎาคม  2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่