คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ ฮอไรชันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:02:05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ ฮอไรชันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 โดยมีหัวข้อการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้

1. เทคนิคการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. เทคนิคการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

3. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ