กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปขุมความรู้ เพื่อได้แนวทาง/แนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรสายสนับสนุน

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:45:48

วันที่  23 มิถุนายน  2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่