กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์กับห้องเรียนดิจิตอลด้วย Google Clasroom

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 01:59:41

วันที่ 11-12  มิถุนายน  2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่