สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน วันที่ 18 มีนาคม 2556

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน วันที่ 18 มีนาคม 2556

วันพุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:20:25

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน

วันที่ 18 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการจัดกิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้เช้าร่วมในประเด็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบของการทำคู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนของการเขียน Work Procedure และสัญลักษณ์ที่ใช้แทนในการเขียน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี                  โดยคุณกนกวรรณ  พวงลังกา  หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้ให้ความรู้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน  สามารถทำงานแทนกันได้
  2. เพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร
  4. เพื่อให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
  5. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
  6. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน
  7. เพื่อได้งานที่มีคุณภาพตามกำหนด
  8. เพื่อสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน
  9. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน
  10.   ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทำงานได้อย่างถูกต้อง