สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การวิเคราะห์กลไกการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 มีนาคม 2556

วันพุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 15:24:27

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 18 มีนาคม 2556

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ในการประชุมโครงการการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556  ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อการจัดการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานบริการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  18   คน

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ประเด็น การวิเคราะห์กลไกการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์จุดอ่อน

 1. คณะขาดแผนงานการดำเนินงานวิจัย ซึ่งการดำเนินงานวิจัยของคณะยังไม่ชัดเจน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. คณะขาดผู้ปฏิบัติหน้าติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ และผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของสาขาวิชา
 3. คณะขาดการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้
 4. ขาดวิธีการถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายใน
 5. ขาดการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการที่ต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชน
 6. งานวิจัยบางชิ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
 7. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 8. ขาดการบูรณาการระหว่าง การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย       

ความคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. คณะควรผลักดันงานวิจัยบางประเภทให้เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 2. จัดทำปฏิทินดำเนินงานประจำปี
 3. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
 4. จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
 5. จัดตั้งคลินิกนักวิจัย
 6. ขอให้เสนอเรื่องการสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างประเทศควรครอบคลุมตามจ่ายจริง ไปยังมหาวิทยาลัย
 7. คณะควรหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดดำเนินงานวิจัยเพิ่มขึ้น และจัดทำปฏิทินการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ ว่า แหล่งทุนใดจะประกาศให้ทุนในช่วงเวลาไหนบ้าง
 8. ควรสร้างระบบกลไกและหาแรงจูงใจในการทำวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่น  หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
 9. ควรทำระบบกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 10. ควรพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ และจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
 11. ควรลงพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อค้นคว้าหาปัญหาที่สามารถนำมาศึกษางานวิจัยได้  รวมทั้งได้สอบถามความต้องการในการรับบริการทางด้านวิชาการอีกด้วย
 12. ควรจัดหารางวัลสำหรับบุคลากรที่สามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ ได้
 13. ควรจัดงานประชุมวิชาการภายในเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้