สรุปขุมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วันที่ 23-24 เม.ย. 2557

สรุปขุมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วันที่ 23-24 เม.ย. 2557

วันเสาร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10:30:27

สรุปขุมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็น : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

          จากการดำเนินการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเอกสารผ่านระบบ E-document ทำให้ได้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงาน ส่งเอกสารผ่านระบบ E-document ที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงาน ส่งเอกสารผ่านระบบ E-document ที่มีประสิทธิภาพ