สรุปขุมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เมื่อ 23-24 เม.ย. 2557

วันเสาร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10:31:11

สรุปขุมความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

          จากการดำเนินการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในบริบทของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้