การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:29:50

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง  

1.       สำรวจการจัดซื้อ / จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์

2.       การจัดทำรายงานการขอซื้อ / จ้าง เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

-          เหตุผลและความจำเป็น

-          รายระเอียดพัสดุ

-          ราคามาตรฐาน / ราคากลางของราชการ

-          วงเงินที่จะซื้อ / จ้าง

-          กำหนดเวลาที่ต้องการหรือให้งานแล้วเสร็จ

-          วิธีการจะซื้อ / จ้าง

-          ข้อเสนออื่นๆ

3.       ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง

4.       ส่งมอบของให้กรรมการตรวจรับ

5.       ส่งเบิกจ่ายงานการเงินกรณีเบิกจ่าย 5,000 บาทขึ้นไป (งบแผ่นดิน) นำส่งเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย

1.       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / จัดงาน / ประชุม

1.1      ขออนุมัติโครงการ

1.2      ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

1.3      ส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังคณะ

รายละเอียด

·       หมวดค่าใช้สอย

 

ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง

กรณี    ประชุมภายใน

           อบรมภายใน

80 บาท /คน/มื้อ

150 บาท /คน/มื้อ

25 บาท /คน/มื้อ

25 บาท /คน/มื้อ

กรณี    ประชุมสัมมนา

           อบรมภายนอก

300 บาท /คน/มื้อ

50 บาท /คน/มื้อ

 

·       ค่าห้องประชุม    ตามความเหมาะสม

·       ค่าห้องพัก
 

กรณี    ฝึกอบรม

พักเดียว 1,200 บาท /คน/คืน

พักคู่ 750 บาท /คน/คืน

 

·       ค่าตอบแทนวิทยากร

กรณี   บุคลากรของรัฐ

         บุคลากรที่ไม่ใช่ของรัฐ

ชั่วโมงละ   600     บาท

ชั่วโมงละ   1,200   บาท

งบแผ่นดิน

 

(หมายเหตุ : งบรายได้สามารถเบิกได้  1,200  บาท / ชั่วโมง )

1.       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2.1 บันทึกขออนุญาตไปราชการ

2.2 เดินทางไปราชการ

2.3 ส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายละเอียด

·       ค่าเบี้ยเลี้ยง

ระดับทั่วไป / วิชาการ              วันละ 240 บาท

ระดับสูง / บริหาร                  วันละ 270 บาท

กรณี มีอาหารกลางวัน , อาหารเย็นเลี้ยง หักออกมื้อละ 80 บาท

กรณี พักแรม 24 ชั่วโมง. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน

กรณี ไม่พักแรม เดิน 12 ชั่วโมง. เป็น 1 วันเกิน 6 ชั่วโมง นับเป็นครึ่งวัน

·       ค่าห้องพัก

งบแผ่นดิน

พักคู่ 850 บาท /วัน/คน

พักเดียว 1,200 บาท /วัน/คน

งบรายได้

พักคู่ 1,200 บาท /วัน/คน

พักเดียว 1,200 บาท /วัน/คน

 

·       ค่าพาหนะ

ระดับทั่วไป/วิชาการ      รถไฟชั้น 2 นั่งหรือนอนปรับอากาศ

                             รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2

                             เครื่องบินชั้นประหยัด (ต้องได้รับอนุมัติจารผู้บังคับบัญชา)

ระดับสูง/บริหาร รถไฟชั้น 1 นั่งหรือนอนปรับอากาศ

                             รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่ง)

                             เครื่องบินชั้นประหยัด (ต้องได้รับอนุมัติจารผู้บังคับบัญชา)