การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สรุปประเด็นในโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดทำคู่มือ
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน วันที่ 18 มีนาคม 2556