ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
1 อาจารย์ 105
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38
4 รองศาสตราจารย์ 5
6 ศาสตราจารย์ 0
รวม 176
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,068 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]