ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน (คน)
1 อาจารย์ 109
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35
4 รองศาสตราจารย์ 5
6 ศาสตราจารย์ 0
รวม 175
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 9 เมื่อวาน 5 ทั้งหมด 7,578 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]