ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขา
ที่ สาขาวิชา จำนวน (คน)
1 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18
2 ภาควิชาเคมี 17
3 ภาควิชาชีววิทยา 18
4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 35
5 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31
6 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 22
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 5
8 สำนักงานคณบดี 13
9 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8
10 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 11
11 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 12
รวม 190
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 7 ทั้งหมด 8,727 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]