ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขา
ที่ สาขาวิชา จำนวน (คน)
1 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18
2 ภาควิชาเคมี 17
3 ภาควิชาชีววิทยา 19
4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 35
5 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26
6 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 23
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 5
8 สำนักงานคณบดี 13
9 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8
10 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 9
11 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 11
รวม 184
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 11 เมื่อวาน 4 ทั้งหมด 7,126 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]