ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา หลักสูตร จำนวนหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี 14
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี 1
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 2 ปี 1
รวมหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15

รายละเอียดจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา หลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี ฟิสิกส์
      เคมี
      ชีววิทยา
      คณิตศาสตร์
      สถิติประยุกต์
     

คหกรรมศาสตร์

- แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

- แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

- แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์

      วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      สาธารณสุขศาสตร์
      วิทยาการคอมพิวเตอร์
      เทคโนโลยีสารสนเทศ
      การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์
      ออกแบบผลิตภัณฑ์
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม
      เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
      เทคโนโลยีเซรามิก
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 2 ปี สาธารณสุขศาสตร์
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 3 ทั้งหมด 9,158 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]