ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2556
สาขา หลักสูตร/แขนงวิชา

นักศึกษา (ปกติ)

นักศึกษา (พิเศษ ศ-ส) นักศึกษา (พิเศษ ส-อา)

รวม

ฟิสิกส์ 20 0 0 20
เคมี 30 0 0 30
ชีววิทยา 25 0 0 25
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 99 85 284
เทคโนโลยีสารสนเทศ 150 84 40 274

การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัย

บนคอมพิวเตอร์

120 0 0 120
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 80 0 0 80
คหกรรมศาสตร์        
- แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ 90 0 0 90
- แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 0 0 40
- แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์ 60 0 0 60
สาธารณสุขศาสตร์ 120 0 90 0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ 30 0 0 30
สถิติประยุกต์ 20 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ 45 50 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม 30 61 0 0

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม

(เทียบโอน)

0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 50 0 0 0

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

(เทียบโอน)

0 0 40 0
เทคโนโลยีเซรามิกส์        
- แขนงวิชาศิลปะเทคโนโลยีเซรามิก 0 0 0 0
- แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิก 0 0 0 0
รวม   1010 294 255 1559
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 3 ทั้งหมด 9,632 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]