ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ชื่อผลงาน สถานะ วันที่เผยแพร่ ดู
1 ระบบบริหารจัดการมคอ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับก่อนการประเมิน 18/ต.ค./2562 4
2 การเขียนหนังสือราชการภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับก่อนการประเมิน 17/ต.ค./2562 11
3 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับก่อนการประเมิน 17/ต.ค./2562 14