ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะ กรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการบริการให้คำปรึกษาและรวบรวมปัญหาต่างๆ นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
1 เพศ
2 ระดับ
3 ประเภท
4 นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
5 หลักสูตร/สาขาวิชา
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัญหาที่นักศึกษามาปรึกษา

1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการระบุ
2 การให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต


ระบุ
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการบริการ
3. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
4. มีความรู้ในเรื่องที่จะให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามตรงกับปัญหา
5. ให้คำปรึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
6. สถานที่ให้คำแนะนำมีความเหมาะสม
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม