งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และได้แจ้งขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ (92) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา โดยแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ ว-1ด และกรอกข้อมูลเพื่อเลือกคลัสเตอร์ที่ต้องการพร้อมให้ข้อมูล output เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดทำบันทึกข้อความส่งผ่านภาควิชามายังคณะ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง สกอ. ต่อไป (เอกสารแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ) (128) (7 / ก.ย. / 2558)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยดังกล่าว ใ้ห้จัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้และส่งมายังเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป (166) (20 / พ.ย. / 2557)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการและจัดสรรเงินทุนกองทุนวิจัย พ.ศ.2552 (168) (20 / พ.ย. / 2557)
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2558 โดย ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" (คอบช.) จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เวบไซต์ www.nrct.go.th (158) (20 / พ.ย. / 2557)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาศทำการวิจัยร่วมกัน จึงแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิัจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ประจำปี 2558 ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยผู้สนใจจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ วช.กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก website:http://www.nrct.go.th (191) (6 / ก.ย. / 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 "เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 (84) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาร 2559 รอบที่ 5 โดยอาจารย์ที่สนใจจะยื่นข้อเสนอให้จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (112) (31 / พ.ค. / 2559)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการวิเคราะห์และทดสอบของคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (530) (5 / พ.ย. / 2558)
ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ.2558 - 2562) จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่ม 2 (165) (16 / ก.ค. / 2558)
ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ.2558 - 2562) จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่ม 1 (127) (16 / ก.ค. / 2558)
ประกาศกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1) (159) (16 / ก.ค. / 2558)
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำวารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการแบบออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติ การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย การวิจัยดำเนินงาน การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการตัดสินใจ ประชากรและการพัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th/asit-journal หรือสอบถามที่อีเมล์ asit-journal@as.nida.ac.th (176) (24 / ก.ย. / 2557)
แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (103) (31 / พ.ค. / 2559)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล SJR (1686) (23 / พ.ค. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI Journal Search (861) (23 / พ.ค. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (330) (23 / พ.ค. / 2556)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (HERP) กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจส่งข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบ ประกอบด้วย 1. หนังสือ ศธ 0509(7) / ว236 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์ม 3: OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์ม 4: OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP 6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 7. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 (155) (11 / ก.ย. / 2558)
ประกาศกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (182) (16 / ก.ค. / 2558)
แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (165) (17 / มิ.ย. / 2558)
แบบฟอร์มผลงานที่ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (155) (27 / เม.ย. / 2558)
ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 - 2559) ใช้ประกอบการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2559 (186) (21 / ส.ค. / 2557)
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 (456) (15 / ส.ค. / 2558)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (204) (16 / พ.ค. / 2557)
  กิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (780) (10 / มิ.ย. / 2556)
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1641) (4 / มิ.ย. / 2556)
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน (726) (23 / พ.ค. / 2556)