การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (79) (18 / ก.ย. / 2560)
งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และได้แจ้งขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ (185) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา โดยแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ ว-1ด และกรอกข้อมูลเพื่อเลือกคลัสเตอร์ที่ต้องการพร้อมให้ข้อมูล output เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดทำบันทึกข้อความส่งผ่านภาควิชามายังคณะ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง สกอ. ต่อไป (เอกสารแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ) (205) (7 / ก.ย. / 2558)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยดังกล่าว ใ้ห้จัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้และส่งมายังเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป (261) (20 / พ.ย. / 2557)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการและจัดสรรเงินทุนกองทุนวิจัย พ.ศ.2552 (258) (20 / พ.ย. / 2557)
แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (68) (25 / ก.ย. / 2560)
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเขียนโครงร่างเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (51) (25 / ก.ย. / 2560)
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมไปยัง E-mail : serviceacademic@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (96) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีที่กำหนดราคา และ เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา โดยสามารถส่งได้ทาง www.thailandtecshow.com เข้าระบบด้วย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เม.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ (86) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชี "สิ่งประดิษฐ์ไทย" โดยท่านที่สนใจสามารถนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.qo.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ (96) (24 / เม.ย. / 2560)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล SJR (1965) (23 / พ.ค. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI Journal Search (972) (23 / พ.ค. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (452) (23 / พ.ค. / 2556)
แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (256) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (HERP) กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจส่งข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบ ประกอบด้วย 1. หนังสือ ศธ 0509(7) / ว236 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์ม 3: OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์ม 4: OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP 6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 7. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 (252) (11 / ก.ย. / 2558)
ประกาศกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (296) (16 / ก.ค. / 2558)
แบบฟอร์มผลงานที่ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (288) (27 / เม.ย. / 2558)
ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 - 2559) ใช้ประกอบการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2559 (257) (21 / ส.ค. / 2557)
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 (666) (15 / ส.ค. / 2558)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (283) (16 / พ.ค. / 2557)
  กิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (894) (10 / มิ.ย. / 2556)
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1841) (4 / มิ.ย. / 2556)
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน (869) (23 / พ.ค. / 2556)