ระเบียบ/ประกาศงานวิจัย

ที่ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การให้เงินรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ (172) 27 / เม.ย. / 2558
2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาการขอรับทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย พ.ศ.2553 (197) 7 / ก.ค. / 2557
3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2554 (161) 7 / ก.ค. / 2557
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2555 (189) 7 / ก.ค. / 2557
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุญาตไปราชการเพื่อปฏิบัติการงานวิจัย (116) 7 / ก.ค. / 2557
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะได้รับทุนวิจัย พ.ศ.2555 (154) 7 / ก.ค. / 2557
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน (156) 7 / ก.ค. / 2557
8 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ.2552 (151) 7 / ก.ค. / 2557
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2556 (175) 7 / ก.ค. / 2557