คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ที่ รูป ชื่อ-สกุล สถานะ
1 อาจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ กรรมการ
3 อาจารย์พสุ ปราโมกข์ชน กรรมการ
4 อาจารย์อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ กรรมการ
5 อาจารย์ดร.บูรพา สิงหา กรรมการ
6 อาจารย์ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง กรรมการ
7 อาจารย์ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร กรรมการ
8 อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ กรรมการ
9 อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล กรรมการ
10 อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ ใจเตี้ย กรรมการ
12 อาจารย์ดร.รพีพร เทียมจันทร์ กรรมการ
13 อาจารย์ดร.สุชีวัน นาบุญมี กรรมการ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ กรรมการ
15 อาจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ กรรมการ
16 อาจารย์สุวัฒนวงศ์ พันธ์เพ็ชร กรรมการ
17 อาจารย์ดร.วัชรี หาญเมืองใจ กรรมการและเลขานุการ
18 นส.จารุวรรณ พากเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ