กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558 (630) (15 / ส.ค. / 2558)

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน  2558  ณ โรงแรมภูสันฟ้า เรสซิเด้นซ์ และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิทยากรจากศูนย์บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 41  คน  ทั้งนี้ทางวิทยากรได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติการในการจัดเวทีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอินทขิล และตำบลช่อแล อีกด้วย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (276) (16 / พ.ค. / 2557)

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน  ในระหว่างวันที่ 30 เมษายนร  ถึง  วันที่  2 พฤษภาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน  30 คน 

  กิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (878) (10 / มิ.ย. / 2556)

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2556  ได้มีผู้สนใจในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อส่งของบประมาณ  จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยขึ้น ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในครั้งนี้

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1800) (4 / มิ.ย. / 2556)

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556  งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการวิชาการแก่ชุมชน" ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในพื้นที่ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ร่วมด้วย อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาในสังกัด ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริบทชุมชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อให้อาจารย์ได้หัวข้อเพื่อนำมาเขียนเป็นโครงการวิจัย ซึ่งอาจารย์ที่ลงพื้นที่ก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเขียนหัวข้องานวิจัยได้หลายๆ โครงการ

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน (848) (23 / พ.ค. / 2556)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินได้  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานวิจัยในคณะมากขึ้น  กิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ในสังกัดสนใจเข้าร่วมจำนวน  33 ท่าน ซึ่ง รศ.สมพงษ์  บุญเลิศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติการในการเขียนโครงร่างงานวิจัยอีกด้วย