คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินได้  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานวิจัยในคณะมากขึ้น  กิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ในสังกัดสนใจเข้าร่วมจำนวน  33 ท่าน ซึ่ง รศ.สมพงษ์  บุญเลิศ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติการในการเขียนโครงร่างงานวิจัยอีกด้วย