คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556  งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานวิจัยคณะ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการวิชาการแก่ชุมชน" ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ในพื้นที่ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย อาจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ร่วมด้วย อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาในสังกัด ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริบทชุมชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อให้อาจารย์ได้หัวข้อเพื่อนำมาเขียนเป็นโครงการวิจัย ซึ่งอาจารย์ที่ลงพื้นที่ก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเขียนหัวข้องานวิจัยได้หลายๆ โครงการ