กิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2556  ได้มีผู้สนใจในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อส่งของบประมาณ  จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาโครงร่างงานวิจัยขึ้น ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในครั้งนี้