สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (651) (23 / พ.ค. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI Journal Search (1174) (23 / พ.ค. / 2556)
แบบฟอร์มผลงานที่ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (533) (27 / เม.ย. / 2558)
แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (504) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (HERP) กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจส่งข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบ ประกอบด้วย 1. หนังสือ ศธ 0509(7) / ว236 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์ม 3: OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์ม 4: OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP 6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 7. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 (401) (11 / ก.ย. / 2558)
ประกาศกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (497) (16 / ก.ค. / 2558)
ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 - 2559) ใช้ประกอบการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2559 (424) (21 / ส.ค. / 2557)
คู่มือบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (450) (16 / พ.ค. / 2557)
คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (376) (16 / พ.ค. / 2557)
ตัวอย่าง PL02 การเขียนโครงการบริการวิชาการเพื่อของบประมาณจากคณะ (366) (15 / พ.ย. / 2556)
แบบเสนอโครงการวิจัย ของ วช. ปีงบประมาณ 57 (448) (18 / มิ.ย. / 2556)
สืบค้นข้อมูลวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล SJR (3281) (23 / พ.ค. / 2556)
แบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (442) (18 / พ.ค. / 2556)
สัญญารับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน) (354) (18 / พ.ค. / 2556)
แบบรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (372) (18 / พ.ค. / 2556)
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย โครงการวิจัย วช.56 (308) (18 / พ.ค. / 2556)
รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (376) (18 / พ.ค. / 2556)
แบบรายงานความก้าวหน้า (320) (18 / พ.ค. / 2556)
เกณฑ์ในการพิจารณาเฉลี่ยของบประมาณในโครงร่างงานวิจัย(ใหม่) (349) (18 / พ.ค. / 2556)
สัญญารับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 (322) (18 / พ.ค. / 2556)
บันทึกข้อความข้ออนุญาตเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (292) (18 / พ.ค. / 2556)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุญาตไปราชการเพื่อปฏิบัติการงานวิจัย (296) (18 / พ.ค. / 2556)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะได้รับทุนวิจัย (298) (18 / พ.ค. / 2556)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (279) (18 / พ.ค. / 2556)
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน (284) (18 / พ.ค. / 2556)