แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ (23) (30 / มิ.ย. / 2561)
แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (97) (25 / ก.ย. / 2560)
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเขียนโครงร่างเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (82) (25 / ก.ย. / 2560)
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์" ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมไปยัง E-mail : serviceacademic@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (138) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีที่กำหนดราคา และ เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา โดยสามารถส่งได้ทาง www.thailandtecshow.com เข้าระบบด้วย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เม.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ (114) (24 / เม.ย. / 2560)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชี "สิ่งประดิษฐ์ไทย" โดยท่านที่สนใจสามารถนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.qo.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ (138) (24 / เม.ย. / 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 "เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 (188) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาร 2559 รอบที่ 5 โดยอาจารย์ที่สนใจจะยื่นข้อเสนอให้จัดทำข้อเสนอโครงการจำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (216) (31 / พ.ค. / 2559)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในการวิเคราะห์และทดสอบของคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (1524) (5 / พ.ย. / 2558)
ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ.2558 - 2562) จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่ม 2 (258) (16 / ก.ค. / 2558)