งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหาตามปีงบประมาณ
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนแบบผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อ.ดร.กฤษฎา บุญชม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
2 การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบ (เสร็จสมบูรณ์) อาจารย์กัญญาณัท ธนายุตธนิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
3 การใช้ความร้อนจากชีวมวลโดยการแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการการผลิตเห็ด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
4 การสกัดและการใช้ประโยชน์จากหยวกกล้วยหอมทองเพื่อเสริมใยอาหารในไส้อั่ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
6 การพัฒนาต้นแบบรถดับเพลิงแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์มนัสพันธ์ รินแสงปิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
7 การใช้ประโยชน์จากกล้วยหอมทองเพื่อใช้ทำแป้งกล้วยในการทำขนมท้องถิ่นบ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์มยุรี ชมภูงาม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
8 การใช้ประโยชน์ไม้ประดับท้องถิ่นเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในอาคาร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
9 แนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมไทยเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนกรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
10 การวิเคราะห์สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
11 การพัฒนาเคลือบศิลาดลนาโนจากดินของจังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
12 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียวดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์ข้าวไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ผศ.ดร.อรนุช พันโท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
14 การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
15 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ผศ.ดร.พัฒนาบุญญประภา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)