งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหาตามปีงบประมาณ
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การศึกษาการแสดงออกของยีนไลเปสในระดับ transcription และ translation ของเชื้อ Malassezia furfur ภายใต้ pH ต่างๆ อาจารย์ ดร.วีรพงษ์ จันทะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2561)
2 การปรับปรุงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก BNT โดยการเจือสาร BCTS ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ อาจารย์ ดร.จิตรกร กรพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2561)
3 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของสารสกัดหยาบจากพืชตระกูล Euphorbiaceae ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2561)
4 การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถของ ตนเองเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประชาชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
5 การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ณัทธร สุขสีทอง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
6 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โครงข่ายเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
7 การบูรณาการจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
8 ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และข้อมูลพันธุกรรมของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้ในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
9 การติดตามตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้าง และแพร่กระจายใน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
10 การผลิตและหาลักษณะเฉพาะของชีววัสดุนาโนห้ามเลือดแบบยิ่งยวด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
11 การศึกษาสเปกตรัมของดาวผ่านเกรตติงจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR อาจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
13 สถานการณ์ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่พื้นท้องน้ำและการพัฒนาใช้เป็นดัชนีทางชีวภาพในลำน้ำแม่แตง แม่สา และแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
14 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ไชยเชิด ไชยนันท์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
15 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์การปลูกชาเมี่ยง ในพื้นที่ หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)