การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : ผศ.ดร.พัฒนาบุญญประภา
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :