การสร้างเสริมความมั่นคงด้านผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่(งบประมาณ)
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการชุด
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 18/9/2558
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 15/12/2559
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 14/12/2559
บทคัดย่อ :
Full Paper :