การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการย่อย
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 14/09/2560
ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 14/09/2560
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 06/10/2560
บทคัดย่อ :
Full Paper :