การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการเผาตอซังโดยการใช้น้ำมันพืชเหลือทิ้งชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการไถกลบ
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการย่อย
นักวิจัย : อาจารย์วัชรงค์ วงศ์นุรักษ์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 08/9/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 11/4/2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 11/4/2560
บทคัดย่อ :
Full Paper :