ปริมาณฟลาโวนอยด์ ฟีนอลที่เป็นองค์ประกอบ และการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทย
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 28/1/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 26/4/2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 20/4/2560
บทคัดย่อ :
Full Paper :