การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ระลึกโดยการประยุกต์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน
แหล่งทุน : คสช.
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 02/6/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 30/10/2559
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30/10/2559
บทคัดย่อ :
Full Paper :