การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
แหล่งทุน : คสช.
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 19/11/2558
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 30/9/2559
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30/9/2559
บทคัดย่อ :
Full Paper :