การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล่งน้ำ
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
แหล่งทุน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :