การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (งบบริหาร)
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการชุด
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 05/01/2559
ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 03/07/2560
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 29/07/2559
ขยายเวลาครั้งที่ 2 วันที่ 03/07/2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :