การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 17/12/2558
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 30/03/2561
บทคัดย่อ :
Full Paper :