การสำรวจและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพืชป่าเต็งรัง ในพื้นที่ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 08/9/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 19/7/2560
บทคัดย่อ :
Full Paper :