การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของยางรักและการใช้ประโยชน์ : พื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :