การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของยางรักและการใช้ประโยชน์ : พื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 23/12/2558
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 14/12/2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 12/03/2561
บทคัดย่อ :
Full Paper :