ฤทธิ์ทางชีวภาพเเละความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของไทยหญ้าฮี๋ยุ่ม
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.พลุ ปราโมกข์ชน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 03/03/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 19/10/2560
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 15/01/2561
บทคัดย่อ :
Full Paper :