การพัฒนาโลชั่นทาผิวที่มีน้ำมันงาขี้ม้อนและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 30/09/2559
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 29/03/2561
บทคัดย่อ :
Full Paper :