การศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแคบหมูที่เก็บรักษาโดยการดัดแปรสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 09/03/2558
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 02/04/2561
บทคัดย่อ :
Full Paper :