การศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแคบหมูที่เก็บรักษาโดยการดัดแปรสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายในโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2558
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :