การพัฒนาต้นแบบรถดับเพลิงแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อขนาดเล็กสำหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์มนัสพันธ์ รินแสงปิน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :