การใช้ประโยชน์จากกล้วยหอมทองเพื่อใช้ทำแป้งกล้วยในการทำขนมท้องถิ่นบ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
ลักษณะโครงการ : งานวิจัยทุนภายนอกโครงการเดี่ยว
นักวิจัย : อาจารย์มยุรี ชมภูงาม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ : 2559
สถานะ : รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์
บทคัดย่อ :
Full Paper :