งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ที่ ชื่อ-สกุลนักวิจัย สังกัด
1 อาจารย์คณิศร สินธุบุญ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์ ภาควิชาชีววิทยา
3 อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง ภาควิชาคอมพิวเตอร์
5 อาจารย์วัชรงค์ วงศ์นุรักษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
6 อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู ภาควิชาคอมพิวเตอร์
7 อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ ภาควิชาชีววิทยา
9 อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์ ภาควิชาชีววิทยา
10 อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
11 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา ภาควิชาเคมี
12 อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี ภาควิชาเคมี
13 อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศ ภาควิชาเคมี
14 อาจารย์ดวงเดือน เทพนวล ภาควิชาเคมี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช พันโท ภาควิชาคอมพิวเตอร์
16 อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ ภาควิชาชีววิทยา
17 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกุล ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ ภาควิชาเคมี
20 อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ชัยวร ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
21 อาจารย์ ดร.พลุ ปราโมกข์ชน ภาควิชาเคมี
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์
23 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค ภาควิชาคอมพิวเตอร์
25 อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์