งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหาตามชื่อนักวิจัย
ที่ ชื่อ-สกุลนักวิจัย สังกัด
1 อาจารย์ ดร.มิกิ กัณณะ ภาควิชาเคมี
2 อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 อาจารย์นภมินทร์ ศักดิ์สง่า ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ยานะ ภาควิชาเคมี
6 อาจารย์จักรพงศ์ เตี้ยมมี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
7 อาจารย์ ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล ภาควิชาชีววิทยา
8 อาจารย์ ดร.จิตรกร กรพรม ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9 อาจารย์ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 นางสาวทัศนีย์ ไชยฮ้อย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
11 นางศิริพร ปัญญาอินทร์ สำนักงานคณบดี
12 อาจารย์วิเชษฐ์ สิงโต ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
13 อาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
14 ผศ.ดร.วรเชษฐ์ สมมะณี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ ภาควิชาชีววิทยา
16 อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ภาควิชาคอมพิวเตอร์
17 อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวชสวรรค์ หล้ากาศ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 อาจารย์สมรวี อร่ามกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์
20 อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์
21 อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
22 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
23 อาจารย์ ดร.รสลิน เพตะกร ภาควิชาคอมพิวเตอร์
24 ผศ.พูลสุข บุณยเนตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
25 นายธงชัย ศรีตะปัญญะ ศูนย์วิทยาศาสตร์