ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์
สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเเม่งัด อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)