ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค
สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
2 การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และ พัฒนาสื่อ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
3 การสำรวจและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพืชป่าเต็งรัง ในพื้นที่ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)