ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเตาเผาและการเผาของเตาเผาเซรามิกที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน : กรณีศึกษา เตาเผาอินทขิล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของยางรักและการใช้ประโยชน์ : พื้นที่ตำบลสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คสช. (2558)